Terapia Hadronowa w Europie - Okrągły Stół

W dniach 4-6 czerwca 2012 r. w auli Polskiej Akademii Umiejętności mieszczącej się przy ul. Sławkowskiej 12 w Krakowie odbyło się spotkanie fizyków jądrowych Polski, Francji i Włoch. Uczestnicy konferencji omawiali rezultaty wspólnie prowadzonych eksperymentów oraz przygotowywali projekty do zrealizowania w przyszłości.

We wtorek odbyła się interesująca sesja dotycząca wykorzystania metod fizyki jądrowej w medycynie, a w szczególności do terapii hadronowej. Fizycy dzielili się wiedzą i doświadczeniami ze swoich macierzystych ośrodków; Prof. Jean -Louis Habrand z Centre Francois Baclese we Francji, Prof. Flavio Marchetto z Instytutu Fizyki Jądrowej w Turynie we Włoszech, Prof. Paweł Olko z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie oraz Prof. Thomas Haberer z Heidelberg Ionestrahl-Therapiezentrum w Niemczech. Pod koniec sesji odbyła się dyskusja przy okrągłym stole, którą poprowadził Prof.Sydney Gales (Orsay, Francja) na temat rozwoju radioterapii hadronowej w Europie oraz perspektyw współpracy.

W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele ośrodków medycznych Prof. Barbara Sas-Korczyńska (Centrum Onkologii Kraków), Prof. Bożena Romanowska-Dixon (Katedra Okulistyki CMUJ Kraków), prelegenci z sesji porannej oraz gospodarz i współorganizator spotkania Prof. Marek Jeżabek (Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie). Wśród licznych zagadnień poruszono sprawy dostępności, kosztów i jakości terapii protonowej, która niesie mniejsze ryzyko powikłań oraz daje lepsze wskaźniki przeżywalności niż konwencjonalne metody gamma terapii. Zastanawiano się nad możliwościami dalszej poprawy precyzji stosowanej techniki poprzez użycie nadprzewodzących magnesów o dużym polu. Zwrócono uwagę na możliwość powiązania terapii hadronowej z diagnostyką obrazową oraz z rozwojem badań w dziedzinie dozymetrii, kontroli jakości promieniowania i szeroko rozumianym bezpieczeństwem jądrowym.

Profesor Jeżabek wyraził przekonanie, że to spotkanie fizyków jądrowych i lekarzy zainicjuje dyskusje nad powstaniem kolejnych ośrodków w Polsce, gdyż możliwości Centrum Cyklotronowego Bronowice w Krakowie są niewystarczające w skali naszego kraju. Wszyscy jednogłośnie zgodzili się, że doświadczenia ośrodków we Francji, Niemczech, Włoszech i Polsce nie mogą zostać zaprzepaszczone. Profesor Gales zaproponował powołanie komitetu złożonego z przedstawicieli najważniejszych ośrodków stosujących terapię protonową i fotonową, który wystąpi o duży grant inwestycyjno- badawczy do Unii Europejskiej.

Opr. Stanisław Kwieciński