Wielki sukces prof. Urszuli Woźnickiej

prof. Urszula Woźnicka

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że prof. Urszula Woźnicka z IFJ PAN została wybrana i powołana na stanowisko przewodniczącego Rady Zarządzającej organizacji przygotowującej techniczny projekt budowy w Europie źródła neutronowego DONES. Będzie to unikatowe w skali światowej centrum badań materiałowych dla potrzeb energetyki termojądrowej (Projekt: Early Neutron Source, ENS). To kolejna, po prof. Agnieszce Zalewskiej, wspaniała Profesor z IFJ PAN kierująca przedsięwzięciem naukowym światowej rangi. Serdecznie gratulujemy!

Zaangażowanie Polski w realizację projektu ENS zostało potwierdzone oficjalną deklaracją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zamiarze podjęcia rozmów w sprawie budowy w Polsce europejskiej infrastruktury badawczej DONES. Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe ELAMAT Podkarpackie, utworzone z inicjatywy Marszałka Województwa Podkarpackiego i kierowane przez Politechnikę Rzeszowską, przedstawiło projekt lokalizacji źródła DONES w pobliżu Rzeszowa.

W realizacji projektu ENS uczestniczą instytucje naukowe z 11 krajów europejskich, w tym z Polski: IFJ PAN, IFPiLM, NCBJ oraz Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Warto przypomnieć, że w tym przedsięwzięciu ważne funkcje pełnią także inni pracownicy naszego Instytutu - prof. Adam Maj jest przewodniczącym Komitetu Naukowego Konsorcjum ELAMAT Podkarpackie, a dr hab. Wojciech Królas zastępcą kierownika projektu ENS.