IFJ PAN został zaliczony do kategorii naukowej A+

W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, decyzją Ministra Edukacji i Nauki, Instytut otrzymał najwyższą kategorię naukową A+ w dyscyplinie nauki fizyczne.

Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscyplin, a przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników i doktorantów szkół doktorskich. Od uzyskanej kategorii naukowej zależą uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich, nadawania stopni naukowych, a także kwota subwencji otrzymywana z budżetu państwa.

W ocenie uwzględniono trzy kryteria:

  • kryterium I – poziom naukowy prowadzonej działalności naukowej – ocena na podstawie publikacji i patentów;
  • kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – ocena na podstawie wysokości pozyskanych środków na projekty naukowe oraz z usług badawczych i komercjalizacji;
  • kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – ocena na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą, ochroną środowiska itp.

Ponadto została przeprowadzona dodatkowa ocena ekspercka, w celu wyłonienia jednostek naukowych wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, co stanowiło podstawę do zaliczenia do kategorii A+.

Instytut został zaliczony do kategorii naukowej A+ w grupie nauk ścisłych i inżynierskich po raz pierwszy w 2013 r. i utrzymał najwyższą kategorię w dwóch kolejnych ocenach jakości działalności naukowej, w 2017 i 2022 r.