Badania interdyscyplinarne i stosowane

Po fizykę, także fizykę jądrową, sięgają dziś chemicy, biolodzy, medycy, geolodzy, inżynierowie a nawet ekonomiści. W takich interdyscyplinarnych obszarach nauki prowadzone są badania, zarówno podstawowe jak i stosowane.


I. Interdyscyplinarne aspekty fizyki układów złożonych

Zakład Teorii Systemów Złożonych (NZ44)


II. Badania oddziaływania promieniowania jądrowego z różnymi ośrodkami

Zakład Fizyki Transportu Promieniowania (NZ61)


III. Diagnostyka plazmy wysokotemperaturowej

Zakład Fizyki Transportu Promieniowania (NZ61)


IV. Obrazowanie i zlokalizowana spektroskopia magnetycznego rezonansu w badaniach biomedycznych i materiałowych

Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej (NZ56)


V. Badanie struktury elektronowej materii metodami spektroskopii oraz mikroskopii rentgenowskiej

Zakład Spektroskopii Stosowanej (NZ53)


VI. Multimodalne obrazowanie spektroskopowe układów złożonych wspomagane badaniami biomolekularnymi

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)


VII. Radiochemiczne i instrumentalne metody analizy i syntezy sztucznych pierwiastków promieniotwórczych w zastosowaniu do radioekologii, geochemii izotopowej i radiofarmaceutyków

Zakład Fizykochemii Jądrowej (NZ64)
Laboratorium Analiz Promieniotwórczości (NLP)


VIII. Pierwiastki promieniotwórcze w środowisku oraz w organizmie człowieka

Zakład Spektrometrii Mas (NZ65)


IX. Izotopy promieniotwórcze w fizyce środowiska i ochronie radiologicznej

Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych (NLR)


X. Dozymetria luminescencyjna w pomiarach promieniowania jonizującego

Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63)
Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej (NLD)


XI. Wykorzystanie wiązek protonowych do badań w dziedzinie fizyki materiałowej, radiochemii, radiobiologii i fizyki medycznej

Zakład Badań Radiacyjnych i Radioterapii Protonowej (NZ62)
Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63)
Zakład Fizykochemii Jądrowej (NZ64)


XII. Badanie własności mikroukładów biofizycznych

Zakład Badań Mikroukładów Biofizycznych (NZ55)


XIII. Badania translacyjne w dziedzinie fizyki medycznej na potrzeby rozwoju radioterapii protonowej

Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB)


XIV. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nadprzewodnictwa stosowanego

Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI)


Projekty w ramach programu UE HORYZONT 2020

Program: EURATOM Research and Training Programme Projekt: "Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium"
(http://cordis.europa.eu/project/rcn/193159_en.html)
(https://www.euro-fusion.org/)
Kontrakt nr: EUROfusion_IFJ 633053 (2014-2020)

Program: EURATOM
Projekt: "European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research" (CONCERT)
Kontrakt nr: 662287 (2015-2020)

Program INFRAIA Integrating Activities for Starting Communities
Projekt: "INfraStructure in Proton International REsearch" (INSPIRE)
Kontrakt nr: 730983 (2018-2022)

Program MSCA-ITN-2018 Fostering new skills by means of excellent initial training of researchers
Projekt: "Biomechanics in health and disease: advanced physical tools for innovative early diagnosis" (Phys2BioMed)
Kontrakt nr: 812772 (2019-2022)

Program INFRAIA Integrating and opening existing national and regional research infrastructures of European interest
Projekt: "The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications" (STRONG 2020)
Kontrakt nr: 824093 (2019-2023)