Badania w zakresie fizyki jądrowej i oddziaływań silnych

Badania teoretyczne

I. Badanie struktury i dynamiki układów wielu ciał

A. Fizyka jądrowa

  1. Model powłokowy ze sprzężeniem do kontinuum: zastosowania do opisu struktury jądra i reakcji jądrowych (we współpracy z GANIL).
  2. Badanie atomów i molekuł egzotycznych.
  3. Procesy stochastyczne, dyfuzja i zjawiska nieliniowe.
  4. Produkcja mezonów, cząstek elementarnych oraz par leptonów i mezonów w zderzeniach ultrarelatywistycznych ciężkich jonów.
  5. Badanie reakcji fuzji i rozszczepienia przy pomocy równań Langevina.
  6. Badanie efektów elektromagnetycznych jako nowego źródła informacji o zderzeniach jąder atomowych przy wysokich energiach.

B. Fizyka hadronów

  1. Badanie mechanizmów produkcji cząstek w zderzeniach elementarnych hadronów i w zderzeniach nukleon-jądro atomowe.
  2. Ekskluzywna produkcja mezonów lub par mezonów w zderzeniach proton-proton.

Zakład Teorii Silnych Oddziaływań i Układów Wielu Ciał (NZ21)

II. Badania teoretyczne struktury materii w powiązaniu z obecnymi i przyszłymi eksperymentami

Celem prac jest poznanie własności oddziaływań silnych i słabych oraz cząstek elementarnych im podlegających. Badana jest zgodność przewidywań teoretycznych z danymi doświadczalnymi. Przeprowadzane są analizy obserwowanych zjawisk, np. łamania symetrii CP w oddziaływaniach słabych, czy korelacji w oddziaływaniach ciężkich jonów. Badane jest zastosowanie modeli hydrodynamicznych do opisu zderzeń jądrowych o najwyższych energiach na akceleratorach RHIC i LHC poprzez opis fluktuacji w modelu hydrodynamiki relatywistycznej z lepkością i przez analizę mechanizmu termalizacji na wczesnym etapie zderzenia. Nowe wyniki eksperymentalne z KEK, LHCb i Jefferson Laboratory służą do analizy wielokanałowych oddziaływań mezonów w stanach końcowych z rozpadów D i z procesów fotoprodukcji. W celu znalezienia lekkich mezonów egzotycznych badane są pierwsze dane z detektora GlueX w Jefferson Laboratory. Produkcja ciężkich kwarków i bozonów pośredniczących w zderzeniach proton-proton na LHC zostanie wykorzystana jako test modeli produkcji dyfrakcyjnej. W powiązaniu z planowanymi eksperymentami z użyciem lasera na swobodnych elektronach przebadane zostaną procesy wielokrotnej jonizacji w silnych polach elektromagnetycznych. Rozszerzona będzie analiza oddziaływań lekkich mezonów za pomocą relacji dyspersyjnych z wbudowaną symetrią skrzyżowania w kanałach sprzężonych.

Współpraca z: ZIBJ Dubna, Uniwersytetem w Hamburgu i DESY, z Uniwersytetem w Grenadzie, z LPNHE Uniwersytetu P. i M. Curie w Paryżu (w ramach umowy z IN2P3), Instytutem Badań Jądrowych w Rež koło Pragi i Uniwersytetem w Genui (umowa z INFN Genua).

Zakład Teorii Struktury Materii (NZ41)