Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) - Konkursy

Diamentowy Grant - program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe, może trwać maksymalnie 48 miesięcy. Laureaci programu mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra.

Stypendium naukowe dla wybitnych naukowców - stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy (do 35. roku życia) zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.
Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

DIR - środki na finansowanie kosztów wkładu krajowego wnoszonego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu.

"Granty na granty - promocja jakości III" - przedsięwzięcie zostało ustanowione aby wspierać podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie grantów. Wsparcie w ramach przedsięwzięcia jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej uzyskały wysoką ocenę KE. Wsparcie finansowe możliwe do otrzymania w ramach przedsięwzięcia obejmuje refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC lub sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy , którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.