Raporty on-line 2008

1. Raport Nr 2010/PS (fizyka ciała stałego - solid state physics)
"Badania warstwy wierzchniej w aluminium i stopach aluminium za pomocą anihilacji pozytonów i metod komplementarnych"
(Subsurface zone in aluminium and aluminium alloys studied by positron annihilation spectroscopy and other methods);
Ewa Dryzek (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
2. Raport Nr 2011/AP(applications-zastosowania)
"Pierwsze Diamenty CVD w IFJ PAN. Charakterystyka powłok diamentowych przy pomocy mikrospektroskopii ramanowskiej"
(First CVD diamonds at IFJ PAN - Characterisation of the diamond coatings by means of Raman microspectroscopy);
J. Kwiatkowska, B. Rajchel, Ż. Świątkowska, T. Nowak
3. Raport Nr 2012/C (radiochemistry - radiochemia)
"Przestrzenny rozkład zawartości Zn oraz Cr w próbkach gleby pobranej w Tatrach Wysokich"
(Spatial distribution of Zn and Cr in soil samples from High Tatra Mountains);
M. Stobiński, B. Kubica, R. Misiak, W.M. Kwiatek, J. Gołaś, W. Reczyński, R. Hajduk, E. Dutkiewicz, M. Bartyzel, P. Fleischer, Z. Krzan
4. Raport Nr 2013/PN (neutron physics - fizyka neutronów)
"Wpływ rozmiarów ośrodka na energetyczny rozkład impulsowego pola neutronów termicznych"
(Influence of the size of the medium on the energy distribution of the pulsed thermal neutron field);
Joanna Dąbrowska (Praca doktorska - Ph D Thesis)
5. Raport Nr 2014/AP (applications-zastosowania)
"Dynamika procesu ekshalacji radonu z gruntu a parametry meteorologiczne i własności gleby"
(Dynamics of the process of radon exhalation from ground in connection with meteorological parameters and soil properties);
Jadwiga Mazur (Praca doktorska - Ph D Thesis)
6. Raport Nr 2015/Ch (chromatography-chromatografia)
"Opracowanie chromatograficznej metody pomiaru stężenia helu w wodach podziemnych dla celów datowania w zagadnieniach hydrologicznych"
(Elaboration of gas chromatographic method of helium concentration measurements in groundwater for dating in hydrological problems);
Joanna Najman (Praca doktorska - Ph D Thesis)
7. Report No. 2016/AP (applications-zastosowania)
"XLI Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications", Kraków, Poland, 1-2 December 2008
8. Raport Nr 2017/AP (applications-zastosowania)
"Pomiary radonu w budynkach na terenie Kotliny Jeleniogórskiej w ramach projektu UE pt. "RADON - jak z nim żyć?"
(Measurements of indoor radon on the area of Jeleniogorska Valley within the frame of EU project "RADON - how to live with it?);
K. Kozak, J. Mazur, E. Kochowska, D. Grządziel, H. Hovhannisyan, R. Haber, and T.Zdziarski
9. Raport Nr 2018/AP (applications-zastosowania)
"Ablacja laserowa tarczy grafitowej z użyciem lasera Nd:YAG o długości fali 1064 nm"
(Pulsed laser ablation of graphite target at 1064nm wavelength);
K. Suchanek, J. Jaworski, B. Rajchel
10. Report No. 2019/PL (low energy physics - fizyka niskich energii)
"Experimental search for superheavy elements"
Andrzej Wieloch (Rozprawa Habilitacyjna - Habilitation Thesis)
11. Raport Nr 2020/AP (alapplications- zastosowania)
"Modelowanie metodami Monte Carlo procesu formowania warstw przejściowych w układzie Ti-C"
The modeling of the processes of interlayer formation in the Ti-C systems by Monte Carlo method);
B. Rajchel, J. Kwiatkowska
12. Raport Nr 2021/AP (alapplications-zastosowania)
"Mikrostruktura powłok węglowych formowanych technikami jonowymi na podłożu tytanowym wstępnie azotowanym i nawęglanym"
(Microstructure of carbon coatings formed by ion methods on nitrided and carbonitrided titanium substrate);
B. Rajchel, J. Kwiatkowska, J.R. Sobiecki, T. Wierzchoń
13. Raport Nr 2022/AP (alapplications- zastosowania)
"Modelowanie metodami dynamiki molekularnej struktur Ti-C"
(The modelling of Ti-C structures by molecular dynamics methods);
B. Rajchel, J. Kwiatkowska
14. Raport Nr 2023/AP (alapplications-zastosowania)
"Przystosowywanie cyklotronu AIC-144 do protonowej radioterapii oka. Część 3. Poprawa jakości próżni w komorze cyklotronu, usprawnienie systemu sterowania traktem wiązki, zmniejszenie obciążeń zmęczeniowych komory akceleracji"
(Upgrade of the AIC-144 cyclotron to radiotherapy of eye melanoma. Part 4. Suppression of residual fumes inside the cyclotron chamber. Improvement of the system of control of transport ion beam. Reduction of endurance load of the cyclotron chamber);
K. Daniel, R. Cieślik, K. Guguła, R. Grzybek, G. Janik, B. Lipka, J. Molęda, T. Norys, W. Pyzioł, M. Ruszel, B. Sałach, J. Sulikowski, A. Sroka, R. Tarczoń, L. Włodek
15. Raport Nr 2024/D (dosymetry-dozymetria)
"Badanie właściwości termoluminescencyjnych polikrystalicznej struktury diamentowej wytworzonej meteodą CVD w IFJ PAN"
(Investigation of thermoluminescent properties of a CVD polycrystalline diamond wafer grown at IFJ PAN);
T. Nowak, Ż. Świątkowska