Uprawnienia dla pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

W celu korzystania z niżej wymienionych uprawnień pracownik zobowiązany jest do przedłożenia w Dziale Spraw Pracowniczych i Administracyjnych IFJ PAN orzeczenia o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym).

 • Czas pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na pełen etat nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 • Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona (bez względu na stopień niepełnosprawności) w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych.
 • Osoby niepełnosprawne (jeśli wyrażą na to zgodę) mogą być zatrudnione w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, natomiast osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności mogą pracować dłużej niż 7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo tylko w przypadku gdy:
  • są zatrudnione przy pilnowaniu,
  • na ich wniosek, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tymi osobami wyrazi na to zgodę. Koszt wykonywania badań ponosi pracodawca.
 • Stosowanie skróconych norm czasu pracy wobec osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.
 • Prawo do dodatkowego urlopu przysługuje pracownikowi, który zaliczony został do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Pracownik nabywa prawo do korzystania z dodatkowego urlopu po raz pierwszy po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności (okresy zatrudnienia podlegają sumowaniu)
 • Prawo do płatnej przerwy w pracy, wliczanej do czasu pracy trwającej co najmniej 15 minut (praca powyżej 6 godzin dziennie).
 • Osoba niepełnosprawna, bez względu na stopień niepełnosprawności, ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i również jest wliczany do czasu pracy. Prawo do dodatkowej przerwy przysługuje od dnia przedłożenia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
  • w wymiarze do 21 dni roboczych, w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku. Podstawą udzielenia powyższego zwolnienia jest wniosek lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Łączny wymiar dodatkowego urlopu i zwolnienia od pracy udzielonego w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Przydatne informacje

Dodatkowe uprawnienia pracownika niepełnosprawnego - materiał informacyjny Państwowej Inspekcji Pracy

Przepisy prawa

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym