Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Komisja BHP)

Skład Komisji

Przewodniczący: osoba prowadząca służbę BHP w zakładzie pracy

Wiceprzewodniczący: Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

Członkowie:

 • dr Agnieszka Panek - Dział Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (DOZ)
 • mgr inż. Grzegorz Pernach – Dział Sieci Komputerowych (DSK)
 • Kierownik Działu Ochrony Radiologicznej (DOR)
 • lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
 • dr hab. Piotr Pawłowski - przedstawiciel NZZP w IFJ PAN
 • mgr inż. Konrad Guguła - przedstawiciel NZZP w IFJ PAN
 • Bogdan Wierzbicki - przedstawiciel „NSZZ Solidarność” w IFJ PAN
 • Barbara Tyrka - przedstawiciel „NSZZ Solidarność” w IFJ PAN

Zadania

Prowadzenie działań w zakresie określonym w art. 23713 Kodeksu Pracy, tj.:

 • dokonywanie przeglądów warunków pracy
 • dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
 • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy
 • współdziałanie z pracodawcą w zakresie realizacji jego obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Komisja BHP zbiera się i obraduje raz na kwartał.

Zarządzenie Nr 19/2022 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 920 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2021 Dyrektora IFJ PAN z dnia 9 listopada 2021 r., dotyczącego zmiany Zarządzenia Nr 13/2021 Dyrektora IFJ PAN z dnia 24 lutego 2021 r., dotyczącego powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zarządzenie Nr 40/2021 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2021 Dyrektora IFJ PAN z dnia 24 lutego 2021 r., dotyczącego powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zarządzenie Nr 13/2021 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy