Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów

Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów

Skład osobowy

 • dr hab. Wolfgang Schäfer – Przewodniczący
 • dr Katarzyna Pogoda
 • dr inż. Iwona Sputowska
 • przedstawiciele doktorantów:
  mgr inż. Dominik Czernia
  mgr Anna Nykiel

Zarządzenie Nr 31/2021 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów

Skład osobowy

 • prof. dr hab. Marek Kowalski – Przewodniczący
 • dr Piotr Konieczny
 • przedstawiciel doktorantów:
  mgr inż. Wiktoria Stańczyk

Zarządzenie Nr 32/2021 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów

Wyciąg ze Statutu Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

§ 21

4. W sprawach dyscyplinarnych doktorantów orzekają Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów powołane przez Dyrektora Instytutu.

5. Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów składa się z pięciu osób, w tym trzech pracowników naukowych oraz dwóch przedstawicieli doktorantów. Pracowników naukowych, w tym Przewodniczącego Komisji wyznacza Dyrektor po uprzedniej akceptacji przez Radę Naukową. Przedstawicieli Doktorantów wyznacza Rada Samorządu Doktorantów w trybie przez nią przyjętym.

6. Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów orzeka w składzie trzyosobowym wyznaczanym przez Przewodniczącego Komisji spośród jej członków, tj. Przewodniczącego Komisji, pracownika naukowego oraz przedstawiciela doktorantów.

7. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów składa się z trzech osób, w tym dwóch pracowników naukowych oraz jednego przedstawiciela doktorantów. Pracowników naukowych, w tym Przewodniczącego Komisji wyznacza Dyrektor po uprzedniej akceptacji przez Radę Naukową. Przedstawicieli Doktorantów wyznacza Rada Samorządu Doktorantów w trybie przez nią przyjętym.

8. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów orzeka w składzie trzyosobowym, złożonym z przewodniczącego, oraz pracownika naukowego i przedstawiciela doktorantów.

9. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów są zgodne z kadencją Rady Naukowej Instytutu. W przypadku ustania członkostwa w ww. Komisjach w trakcie trwania kadencji właściwy organ, w trybie określonym w pkt 5 i 7, wyznacza członka Komisji. Członkostwo w Komisjach ustaje na skutek: rezygnacji, utraty: statusu pracownika naukowego, statusu doktoranta, a także na skutek odwołania przez organ właściwy do wyznaczania danego członka Komisji z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka Komisji. Do odwołania pracownika naukowego wymagana jest uprzednia zgoda Rady Naukowej.

10. Tryb postępowania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów określa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy szczegółowe.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce