Komisja dyscyplinarna

Komisja Dyscyplinarna w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk działa na postawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz Statutu IFJ PAN.

Komisja wyraża opinie w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej za rażące naruszenie obowiązków lub uchybienie godności pracownika nauki. Stanowi ona pierwszą instancję orzekającą w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych, zanim sprawy te trafią do drugiej instancji, którą stanowi Komisja dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych jednostek naukowych przy Prezesie PAN.

Komisja dyscyplinarna rozstrzyga samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie jest związana rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce.

Skład Komisji Dyscyplinarnej w IFJ PAN

Kadencja 2023-2027

Wybory do Komisji Dyscyplinarnej IFJ PAN w kadencji 2023-2027

Kadencja 2019-2023

Wybory do Komisji Dyscyplinarnej IFJ PAN w kadencji 2019-2023

Kadencja 2015-2019

  • prof. dr hab. Marta Wolny-Marszałek – Przewodniczący
  • prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz
  • dr hab. Krzysztof Kozak
  • dr hab. Katarzyna Mazurek

Wybory do Komisji Dyscyplinarnej IFJ PAN w kadencji 2015-2019

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk – przepisy dotyczące komisji dyscyplinarnej

Art.107. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni zatrudnieni w jednostkach naukowych Akademii ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za rażące naruszenie obowiązków lub uchybienie godności pracownika nauki.
Art. 109.2. Pracownik naukowy lub badawczo-techniczny ukarany przez dyrektora karą upomnienia może wnieść odwołanie do komisji dyscyplinarnej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu.
Art.110.1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzekają:
1) w pierwszej instancji – komisja dyscyplinarna w jednostce naukowej w składzie trzech członków;
2) w drugiej instancji – komisja dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych jednostek naukowych przy Prezesie Akademii w składzie trzech członków.
Art.111.1. Komisja dyscyplinarna, o której mowa w art.110 ust.1 pkt 1, pochodzi z wyboru. Tryb wyboru członków komisji określa statut jednostki naukowej Akademii.
3. Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art.110 ust.1, są niezawisłe w zakresie orzekania.
4. Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art.110 ust.1, rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce, o której mowa w art. 39.
5. W sprawach naruszeń dyscyplinarnych, które stanowią jednocześnie naruszenie zasad etyki w nauce, w szczególności określonych wart. 112 ust. 3 pkt 1-4, komisja dyscyplinarna może zwrócić się o wydanie opinii do komisji do spraw etyki w nauce, o której mowa w art. 39. Opinia komisji do spraw etyki w nauce wiąże komisję dyscyplinarną w ustaleniu treści naruszenia.
6. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
7. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 110 ust. 1 pkt 1, trwa 4 lata.
Art.112.1. Postępowanie dyscyplinarne komisja dyscyplinarna wszczyna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.

Statut Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – przepisy dotyczące Komisji dyscyplinarnej

§ 21
1. Komisja Dyscyplinarna pochodzi z wyborów powszechnych w grupie pracowników naukowych i badawczo-technicznych.
2. Przewodniczącym Komisji musi być osoba zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie.
3. Tryb wyborów Komisji Dyscyplinarnej określa regulamin stanowiący integralną część Statutu.

Regulamin wyboru Komisji Dyscyplinarnej w IFJ PAN