Ombudsman - Rzecznik Praw i Wartości Etycznych w IFJ PAN

Zadaniem Ombudsmana jest prowadzenie w Instytucie działalności na rzecz zapewnienia wszystkim pracownikom i doktorantom pomocy w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich skarg i problemów, sytuacji konfliktowych oraz promocji polubownych metod rozwiązywania sporów, a także promocji wysokich standardów etycznych w pracy.

Ombudsman w IFJ PAN

 • dr hab. Paweł Błasiak - tel. 12 662 8270, e-mail: ombudsman@ifj.edu.pl
 • Zarządzenie Nr 27/2023 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Ombudsmana - Rzecznika Praw i Wartości Etycznych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Do zadań Ombudsmana należy w szczególności:
  a) przedstawienie neutralnej i bezstronnej perspektywy w danej sprawie,
  b) podejmowanie roli mediatora i pośredniczenie przy rozwiązywaniu sporów związanych z pracą, jako strona neutralna,
  c) porady w zakresie sposobu rozwiązania zgłaszanych spraw dotyczących pracy oraz pomoc w komunikacji pisemnej i ustnej,
  d) kierowanie osoby zgłaszającej się do właściwych biur i służb/jednostek powołanych w celu rozwiązywania określonej sprawy związanej z pracą,
  e) podejmowanie współpracy z Rzecznikiem Praw Doktoranta IFJ PAN.
 • Regulamin powoływania oraz zasady pracy Ombudsmana

Ombudsman - ulotka informacyjna

Appointing and working rules of the Ombudsman – an Advocate for the Rights and Ethical Values at IFJ PAN