Ombudsman - Rzecznik Praw i Wartości Etycznych w Pracy Naukowej w IFJ PAN

Zadaniem Ombudsmana jest prowadzenie w IFJ PAN działalności na rzecz promocji wysokich standardów etycznych, efektywnego rozwiązywania sporów oraz zapewnienie pomocy doktorantom i pracownikom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich skarg i problemów. W swojej pracy Ombudsman kieruje się zasadami poufności, bezstronności oraz neutralności.

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

Ombudsman w IFJ PAN

  • dr hab. inż. Barbara Marczewska - tel. 12 662 80 91, e-mail: ombudsman@ifj.edu.pl
    Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Ombudsmana - Rzecznika Praw i Wartości Etycznych w Pracy Naukowej w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
  • prof. dr hab. Henryk Wilczyński - 4 lutego 2019 r. - 7 czerwca 2020 r.
    Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Ombudsmana - Rzecznika Praw i Wartości Etycznych w Pracy Naukowej w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Zadania

Prowadzenie w Instytucie działalności na rzecz promocji wysokich standardów etycznych w pracy naukowej, efektywnego rozwiązywania sporów oraz zapewnienie pomocy pracownikom i doktorantom w rozwiązywaniu zgłaszanych przez nich skarg i problemów, w szczególności:

  1. Przedstawienie neutralnej i bezstronnej perspektywy w danej sprawie.
  2. Podejmowanie roli mediatora i pośredniczenie przy rozwiązywaniu sporów jako strona neutralna.
  3. Porady w zakresie sposobu rozwiązania zgłaszanych spraw oraz pomoc w komunikacji pisemnej i ustnej.
  4. Kierowanie osoby zgłaszającej się do właściwych biur i służb lub jednostek powołanych w celu rozwiązywania określonej sprawy związanej z pracą naukową.

Regulamin powoływania oraz zasad pracy Ombudsmana – Rzecznika Praw i Wartości Etycznych w Pracy Naukowej w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Kontakt

e-mail: ombudsman@ifj.edu.pl
skrzynka na korespondencję obok Biblioteki IFJ PAN (koło tablicy informacyjnej), I piętro w budynku nr 4