Zespół ds. Komercjalizacji

Informacje ogólne

Zespół został powołany by zapewnić pracownikom IFJ kompleksowe wsparcie we współpracy z otoczeniem gospodarczym przy realizacji przedsięwzięć komercjalizacji i transferu technologii.

Do zadań Zespołu należy:

  • identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających w IFJ PAN w Krakowie,
  • kompleksowa ochrona prawna wyników badań,
  • obsługa administracyjna procesu ochrony i korzystania z praw własności intelektualnej IFJ PAN w Krakowie we współpracy z rzecznikiem patentowym,
  • prowadzenie baz danych o realizowanych projektach,
  • analiza potencjału rynkowego prowadzonych projektów oraz wyników badań, rekomendacja w przedmiocie ich ochrony,
  • identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą przy komercjalizacji lub też licencjonowaniem technologii opracowanych przez naukowców IFJ PAN w Krakowie,
  • budowanie sieci kontaktów z przemysłem, nawiązywanie i formalizacja kontaktów przedsiębiorców z naukowcami,
  • przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności innowacyjnej i podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych, w tym budowanie relacji pomiędzy przedstawicielami biznesu a pracownikami i zespołami naukowymi Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.