Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w Statucie. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek krótkoterminowych, długoterminowych i uzupełniających w miarę posiadanych środków.