Deklaracja dostępności

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego IFJ PAN.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu.
  • Zamieszczone na stronie zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Wyłączenia:

  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Zdjęcia i grafiki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Pierwsza publikacja deklaracji: 2020-07-21.

Odnośniki na stronie zostały wyróżnione, a teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

Wszystkie zdjęcia i grafiki prezentowane w serwisie zawierają opisy alternatywne. Grafiki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt.

Strony serwisu można bez problemów powiększyć do 300%, możliwa jest również zmiana wielkości czcionki. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS, jednak zawartość stron jest łatwa do odczytania nawet w przypadku ich wyłączenia. Po stronach serwisu można również poruszać się używając jedynie klawiatury.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem dostepnosc@ifj.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 662 83 21 lub 12 662 80 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk zlokalizowany jest pod adresem ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.

Dostęp na teren IFJ PAN realizowany jest przez dwie bramy wjazdowe. Ze względu na specyfikę obiektu dostęp na teren jest ograniczony i dla osób spoza grona pracowników wymaga uzyskania przepustki. Zarówno zabezpieczony szlabanami wjazd dla pojazdów, jak również dostęp dla osób pieszych, wymaga otwarcia kartą, którą wraz z przepustką można uzyskać od personelu jednej z wartowni, zlokalizowanych przy każdej bramie.

Brama główna znajduje się od strony południowej, od ulicy Radzikowskiego. Przy bramie zlokalizowana jest wartownia czynna całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia i święta.

Brama północna dostępna jest od ulicy Mięsowicza i skrzyżowania z ulicą Sosnowiecką. Brama czynna jest w dni powszednie, w godzinach 6:30 – 18:00.

Na terenie Instytutu znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a wyznaczony personel wartowni służy pomocą w dostępie do budynków. Pomoc zapewniona jest również dla osób niepełnosprawnych, które na teren Instytutu chcą wjechać bezpośrednio na wózkach inwalidzkich. Osoby te mogą skorzystać z asysty wartownika, aby wyznaczoną trasą dostać się w planowane miejsce.

Do kompleksu budynku głównego niepełnosprawni korzystający z wózka mogą dostać się pochylnią zlokalizowaną przy budynku 0 od strony północnej. Budynek ten wchodzi w skład połączonych budynków kompleksu głównego, na który składają się budynki 0, 2, 3 oraz 5, a także budynek biurowy nr 4. Mapkę obrazującą lokalizację poszczególnych budynków oraz dróg wewnętrznych wraz z parkingami można uzyskać od personelu wartowni.

Wewnątrz budynku głównego znajdują się dwie windy – towarowo-osobowa zlokalizowana w budynku 0 oraz osobowa w budynku 4. Windy te wraz z zamontowaną platformą umożliwiają pokonanie różnicy poziomów między budynkami 5 i 4 oraz zapewniają swobodny dostęp do wszystkich kondygnacji budynków wchodzących w skład kompleksu głównego. W najbliższym czasie planowane jest podjęcie działań mających na celu wymianę pochylni przy budynku 0 na platformę pionową. Planuje się również wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a także montaż systemu przyzywającego pomoc wartownika dla kierującego pojazdem niepełnosprawnego.

Wewnątrz kompleksu głównego dostępne są dwie toalety dla niepełnosprawnych dostępne z poziomu parteru.

Na terenie IFJ PAN znajdują się również następujące budynki:

  • Budynek Centrum Cyklotronowego Bronowice, do którego istnieje dostęp bez przeszkód bezpośrednio wejściem głównym od strony południowej. Dodatkowo od strony zachodniej dostęp zapewnia przystosowana pochylnia. Wewnątrz budynku znajduje się dostępna winda, a występująca w części przeznaczonej dla pacjentów różnica poziomów zabezpieczona jest poprzez przystosowaną dla niepełnosprawnych pochylnię. Budynek wyposażony jest również w toaletę przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz wyznaczone miejsce parkingowe od strony południowej. Ze względu na specyfikę obiektu dostęp do znacznej części jego obszarów jest ograniczony i wymaga uzgodnienia.
  • Budynek 26, do którego dostęp przez główne wejście od strony wschodniej możliwy jest bez przeszkód ze względu na brak różnicy poziomów. W budynku zlokalizowana jest winda oraz toalety dla niepełnosprawnych na każdej kondygnacji.
  • Budynek 25 - możliwy dostęp bez różnicy poziomów od strony północnej, jednak wejście to prowadzi bezpośrednio przez obszar Działu Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI), więc wymaga wcześniejszego uzgodnienia i pomocy ze strony IFJ PAN. Na inne kondygnacje budynku dostęp jest utrudniony, a obiekt nie posiada windy.
  • Budynek 18 - możliwy dostęp od strony północnej bez różnicy poziomów. Jest to obiekt parterowy. W budynku nie ma zlokalizowanej toalety dla niepełnosprawnych.
  • Budynek 1 - dostęp do budynku realizowany jest przez wejście główne przy pomocy platformy przyschodowej i windy towarowo-osobowej oraz od strony północnej przez rampę z dostępem do laboratorium ICP-MS i bramę segmentową z dostosowaną furtką (konieczna pomoc drugiej osoby). Ze względu na specyfikę obiektu, przeszkody architektoniczne oraz zróżnicowanie poziomów dostęp do nieznacznej części jego obszarów jest ograniczony i wymaga uzgodnienia albo jest niemożliwy. Budynek wyposażony jest w jedną toaletę dla niepełnosprawnych na poziomie parteru przy bramie segmentowej.
  • Budynki 6 i 14 są obiektami parterowymi z dostępem bezpośrednio z poziomu otaczającego terenu, jednak ze względu na fakt, iż są to budynki w całości o charakterze laboratoryjno-badawczym, dostęp do nich jest ograniczony.