Dział Obsługi Badań Naukowych (DON)

Kierownik: mgr Iwona Świerblewska
tel: 12 662 8181
e-mail: Iwona.Swierblewska@ifj.edu.pl

Dział Obsługi Badań Naukowych (DON)

 • Opracowywanie merytoryczne dokumentów dotyczących działalności naukowej Instytutu
 • Redagowanie części opisowej wniosków o finansowanie kosztów utrzymania SPUB oraz sprawozdań merytorycznych z ich wykonania
 • Redagowanie planów zadaniowych Instytutu
 • Sporządzanie opisowych raportów z działalności Instytutu dla PAN
 • Sporządzanie opisowych raportów z działalności Instytutu dla MEiN
 • Pełnienie funkcji administratora technicznego jednostki w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i pomocniczej dotyczącej uzupełniania bazy POL-on
 • Prowadzenie wewnętrznej bazy danych z publikacjami uwzględniającej parametry potrzebne do oceny działalności jednostki
 • Cykliczne zasilanie systemu teleinformatycznego Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) danymi o publikacjach
 • Pełnienie funkcji redaktora instytucjonalnego Repozytorium IFJ PAN
 • Zamieszczanie w zagranicznym serwisie prasowym notatek o znaczących osiągnięciach naukowych z istotnym udziałem badaczy z IFJ PAN
 • Prowadzenie rejestru patentów i zgłoszeń patentowych z prac badawczych IFJ PAN
 • Prowadzenie ewidencji umów o współpracy naukowej IFJ PAN z innymi jednostkami
 • Prowadzenie obsługi zgłoszeń wniosków dotyczących współpracy międzynarodowej bilateralnej w ramach konkursów ogłaszanych przez PAN
 • Obsługa refundacji kosztów wyjazdów w ramach współpracy bilateralnej z PAN

Biblioteka (BIN)

 • Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie literatury naukowej i dydaktycznej
 • Prenumerowanie czasopism polskich i zagranicznych
 • Prowadzenie spraw związanych z dostępem do elektronicznych wersji czasopism naukowych (umowy konsorcyjne i licencyjne)
 • Współpraca z innymi bibliotekami w ramach wymiany międzybibliotecznej
 • Nadawanie i ewidencjonowanie numerów ISBN dla wydawnictw IFJ PAN przydzielonych w uzgodnieniu z Biblioteką Narodową
 • Gromadzenie dokumentacji wydawniczej i przekazywanie wydawnictw uprawnionym bibliotekom

Archiwum

 • Przechowywanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnych jednostek organizacyjnych IFJ PAN
 • Zabezpieczanie, prowadzenie ewidencji oraz udostępnianie akt
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Nauki PAN i PAU
 • Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Uczestnictwo w komisyjnym brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej