Dział Obsługi Badań Naukowych (DON)

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Od 1 października 2018 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa, nazywana też Konstytucją dla Nauki czy Ustawą 2.0, zastąpiła cztery obecnie istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Ministerstwo stworzyło i aktualizuje na bieżąco stronę internetową poświęconą Konstytucji dla nauki.