Doctoral dissertations

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1789)


mgr Weronika Piędzia

Title:
Application of the 9.4T MRI system with a cryo-coil to study demyelination in the animal model of multiple sclerosis

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Karolina Stelmach

Title:
Fizyczne i fizjologiczne aspekty percepcji krótkich sygnałów akustycznych

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Joanna Hałun

Title:
Badanie rozcieńczonych roztworów pierścieniowych oraz gwiaździstych polimerów w ograniczonych przestrzeniach

Reviews:

Abstracts:


mgr Andrzej Buda

Title:
Dynamika i struktura korelacji na rynkach finansowych i fonograficznych

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Tomasz Stanisz

Title:
Complexity characteristics of punctuation usage patterns in written language

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Marcin Piwowarczyk

Title:
Ciekłe kryształy jako powierzchniowy wskaźnik temperatury. Charakterystyka mezofaz wybranych alkanianów (E)-4-((4-alkiloksyfenylo)diazenylo)fenylu i ich mieszanin

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Wojciech Sas

Title:
Synteza i badanie własności analogów błękitu pruskiego o zredukowanej wymiarowości

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Dominik Czernia

Title:
Wybrane zagadnienia z fizyki magnetyków molekularnych o różnej wymiarowości opartych na metalach d-elektronowych

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Bartosz Klębowski

Title:
Application of mono-, bi- and trimetallic gold (Au NPs), platinum (Pt NPs) and palladium-based (Pd NPs) nanoparticles to enhance the proton irradiation effect of cancer cells in vitro

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Juliusz Chojenka

Title:
Magnetotransportowe własności złączy metal/tlenek metalu/metal

Reviews:

Abstracts:


mgr Magdalena Garbacz

Title:
Rozwój metod planowania leczenia oraz ocena niepewności zasięgu w radioterapii protonowej z wykorzystaniem kodów Monte Carlo

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Izabela Babiarz

Title:
Selected production mechanism of quarkonia with even charge parity

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Bartosz Dziedzic

Title:
Using ALFA detectors for studies of the beam-related background at the LHC

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Bartosz Małecki

Title:
Study of the Bose-Einstein correlations in proton-proton and proton-lead collisions at LHCb

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Krzysztof Król

Title:
Fast electron dynamics in tokamak plasmas with high-Z impurities

Reviews:

Abstracts:


mgr Ambra Lattanzi

Title:
Fractional Calculus and Material Clock Applied to Relaxation in Complex Systems

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Konrad Skowron

Title:
Properties of the nanocrystalline layers obtained by methods of severe plastic deformation in metals and alloys for biomedical applications

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Jakub Baran

Title:
Development of the Innovative Positron Emission Tomography for Beam Range Monitoring in Proton Radiotherapy

Reviews:

Abstracts:


mgr Oleksandr Pastukh

Title:
Badania własności strukturalnych, optycznych i magnetycznych nowych materiałów kompozytowych na bazie nanostruktur krzemionkowych

Reviews:

Abstarcts:


mgr inż. Karol Kasprzak

Title:
Quality Assurance and Control Methods for Serial Production of Superconducting RF Cavities Assembled in Cryomodules

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Rafał Kowalski

Title:
Multiscale financial correlations in Ising-inspired agent-based models

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Bogusław Włoch

Title:
Studies of three-nucleon force effects in the 1H(d,pn)p breakup reaction at 160 MeV

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Igor Ślazyk

Title:
Studies of the opto-electronic chain for the LHCb RICH upgrade

Reviews:

Abstracts:


mgr Oleksandr Sushchov

Title:
Formation and propagation of cosmic-ray ensembles

Reviews:

Abstracts:


mgr Amid Nayerhoda

Title:
Diffuse Emission from the Inner Galaxy as measured with the HAWC observatory

Reviews:

Abstracts:


mgr Kevin Almeida Cheminant

Title:
Search for ultra-high energy photons through preshower effect with gamma-ray telescopes

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Dagmara Kulig

Title:
Opracowanie nowego materiału luminescencyjnego na bazie LiMgPO4 dla potrzeb wysokoczułej dozymetrii promieniowania jonizującego

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Anna Budzyńska

Title:
Optymalizacja badań scyntygraficznych perfuzji mięśnia sercowego wykonywanych za pomocą gammakamery opartej na detektorach półprzewodnikowych na bazie tellurku kadmowo-cynkowego (CZT)

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Krzysztof Gorzkiewicz

Title:
Niskotłowy, cyfrowy spektrometr promieniowania gamma z osłoną aktywną w zastosowaniach do badań śladowej radioaktywności

Reviews:

Abstracts:


mgr Sergii Antropov

Title:
QED final state bremsstrahlung of light fermion pair in Photos Monte Carlo: variants of approximated QED matrix elements and non QED extensions

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Karolina Danyłec

Title:
Wyznaczanie współczynnika emanacji toronu i badanie wpływu różnych czynników na jego wartość

Reviews:

Abstracts:


mgr Arianna Ligorini

Title:
Particle acceleration and heating in mildly-relativistic magnetized shocks

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Szymon Guguła

Title:
Promieniotwórczość gamma wzbudzona w środowisku cyklotronu Proteus-C235

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Marcin Bury

Title:
Phenomenology of transverse-momentum dependent factorizations in hadronic collisions

Reviews:

Abstracts:


mgr Marcin Wątorek

Title:
Ilościowe charakterystyki złożoności światowego rynku kryptowalut

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Noemi Zabari

Title:
Effects of scalar meson interactions on neutron star properties

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Łukasz Marciniak

Title:
Investigation of plasma compression in the PF-24 device with the use of different Z working gases

Reviews:

Abstracts:


mgr Marzieh Bahmani

Title:
Search for extended scenarios of electroweak symmetry breaking with the ATLAS experiment at LHC

Reviews:

Abstracts:


mgr Krzysztof Chełmiński

Title:
Opracowanie zasad kontroli poprawności wyznaczania rozkładów dawki przez komputerowe systemy planowania leczenia w radioterapii z modulowaną intensywnością wiązki

Reviews:

Abstracts:


mgr Anna Borkowska

Title:
Badanie wpływu promieniowania jonizującego na strukturę chromatyny z wykorzystaniem nanospektroskopii molekularnej

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Ewa Nalichowska

Title:
Badanie dynamiki zmian aktywności wybranych izotopów promieniotwórczych w atmosferze przy użyciu metod eksploracji danych

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Sabina Czekierda

Title:
Hadronic final states in diffractive pp scattering at √s = 13 TeV using the ATLAS detector

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Elżbieta Drzymała

Title:
Trójskładnikowy katalizator Pt/Re/SnO2/C do elektrochemicznego utleniania etanolu: synteza i charakteryzacja fizykochemiczna

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Grzegorz Gruzeł

Title:
PtRhNi/SnO2 3D catalyst for electrochemical oxidation of ethanol: synthesis and physicochemical characterization

Reviews:

Abstracts:


mgr Anna Cwanek

Title:
Spektrometria jądrowa i spektrometria mas w badaniach skażeń promieniotwórczych próbek biologicznych wybranych rejonów Arktyki Zachodniej

Reviews:

Abstracts:


mgr Michał Nowakowski

Title:
Badanie stanów elektronowych metali 3d w układach elektronowych metali 3d w układach złożonych metodami spektroskopii promieniowania X

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Małgorzata Liszka

Title:
Dozymetria referencyjna skanującej wiązki protonowej z zastosowaniem komór jonizacyjnych

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Klaudia Burka

Title:
Measurement of the azimuthal anisotropy in Pb+Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV with the ATLAS detector at the LHC

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Barbara Wasilewska

Title:
Badania rozpadu stanów kolektywnych w reakcjach indukowanych protonami

Reviews:

Abstracts:


mgr Czesław Porowski

Title:
The top-down method of extensive air shower reconstruction: its feasibility and prospects for testing nuclear interaction models

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Magdalena Kłodowska

Title:
Application of Monte Carlo methods in transport modelling of the therapeutic proton beam

Reviews:

Abstracts:


mgr Beata Turbiarz

Title:
Badania funkcji struktury fotonu w obszarze energii przyszłego liniowego zderzacza ILC/CLIC

Reviews:

Reviews of the revised doctoral dissertation:

Abstracts:


mgr Anna Bożena Kowalewska

Title:
Search for charged Higgs boson in the T+jets final state with proton-proton collision data recorded with the ATLAS experiment

Reviews:


mgr inż. Konrad Tkocz

Title:
Obrazowanie układów złożonych techniką rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej z uwzględnieniem kontrastu zmiany fazy

Reviews:


mgr inż. Amanda Bartkowiak

Title:
Studies on structure, morphology and biocompatibility of hydroxyapatite coatings hydrothermally synthesized on nanopatterned substrates

Reviews:


mgr inż. Jakub Zaremba

Title:
Computing environment for phenomenology of tau-lepton decays

Reviews:


mgr Barbara Orzechowska

Title:
Nanomechanics in skin cells’ interactions

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Natalia Mojżeszek

Title:
Dozymetria i kontrola jakości skanującej wiązki protonowej na stanowisku gantry

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Małgorzata Pikies

Title:
Searches for New Physics in b → sl+l transitions at the LHCb experiment

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Dominika Kuźma

Title:
Spin dynamics in inhomogeneous and defected low dimensional systems

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Arkadiusz Kurowski

Title:
Metoda pomiaru strumieni neutronów z reakcji syntezy w reaktorach termojądrowych poprzez detekcję neutronów opóźnionych z aktywacji materiałów rozszczepialnych. Projekt i budowa systemu pomiarowego

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Katarzyna Szufa

Title:
Ocena skażeń radioaktywnych i dawek dla wybranych elementów ekosystemów Antarktyki

Reviews:

Abstracts:


mgr Olga Grzymkowska

Title:
Badanie mezonów powabnych w rozpadach B w eksperymencie Belle

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Dominik Grządziel

Title:
Dawka inhalacyjna od radonu (Rn-222) i jego krótkożyciowych pochodnych w zależności od parametrów powietrza wewnętrznego

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Marcin Latocha

Title:
Real time radiation dose assessment at civil flight altitudes due to galactic cosmic rays and spontaneous solar particle events

Reviews:

Abstracts:


mgr Artem Bohdan

Title:
Electron injection at high Mach number nonrelativistic perpendicular shocks

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Anna Sas-Bieniarz

Title:
Zastosowanie zjawiska fototransferu w dozymetrii termoluminescencyjnej do ponownego odczytu dawki od promieniowania jonizującego

Reviews:

Abstracts:


mgr Artem Bohdan

Title:
Electron injection at high Mach number nonrelativistic perpendicular shocks

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Marcin Dul

Title:
Badanie wpływu rozmiarów ziaren na strukturę krystaliczną i własności magnetyczne nanozwiązków typu REMnO3 (RE = Tb, Dy)

Reviews:

Abstracts:


mgr Alexey Maximenko

Title:
Nanopatterning of the magnetic FePd and CoPd thin films by the perforated oxide templates

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Marcin Gajewski

Title:
Właściwości magneto-termiczne wybranych magnetyków molekularnych opartych na oktacyjankach metali grup przejściowych

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Marcin Majka

Title:
Modelling of steady and pulsatile flow in selected parts of the cardiovascular system under physiological and pathological conditions

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Joanna Depciuch

Title:
Spektroskopowa identyfikacja zmian w równowadze fosflipidowo-białkowej podczas depresji

Reviews:

Reviews of the revised doctoral dissertation:

Abstracts:


mgr Paweł Kazubowski

Title:
Badanie eyetrackingowych parametrów okoruchowych w trakcie rozwiązywania zadań z fizyki

Reviews:

Abstracts:


mgr Vahabeddin Nazari

Title:
Study on spectroscopy of light mesons

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Anna Mrozik

Title:
Opracowanie luminescencyjnej metody określania dawek w dozymetrii awaryjnej z wykorzystaniem komponentów telefonów komórkowych i banknotów

Reviews:

Abstracts:


mgr Justyna Bobrowska

Title:
Characterization of cell surface structure and its relation to cytoskeleton elasticity in cancer cells

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Anna Orzyłowska

Title:
Badanie własności sprężystych wątroby w mysich modelach chorób cywilizacyjnych z wykorzystaniem obrazowania MR Tagging

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Paweł Sobieszczyk

Title:
Wpływ krzywizny, struktury podłoża i warstwy wierzchniej na propagację fal i rezonansów na powierzchniach oraz złączach materiałów sprężystych

Reviews:

Abstracts:


mgr Maciej Sarnek

Title:
Anihilacja pozytonów w badaniach żelaza i stali odkształconych plastycznie

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Batłomiej Rachwał

Title:
Search for baryon and lepton number violation in heavy baryon decays and the background studies for exotic searches

Reviews:

Abstracts:


mgr Krzysztof Jasiński

Title:
Tomografia magnetyczno-rezonansowa wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem mikropaskowej cewki radiowej częstości

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Marcin Forczek

Title:
Multiscale characteristics of linear and nonlinear cross-correlations in financial markets

Reviews:

Abstracts:


mgr Katarzyna Byk

Title:
Obrazowanie stanu czynnościowego układu sercowo-naczyniowego in vivo z wykorzystaniem metod obrazowania rezonansem magnetycznym

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Iwona Sputowska

Title:
Correlations in Particle Production in Nuclear Collisions at LHC Energies

Reviews:

Abstracts:


mgr Jan Gajewski

Title:
Rozwój dwuwymiarowego, termoluminescencyjnego systemu dozymetrycznego dla zapewnienia jakości w jonoterapii nowotworów

Reviews:

Abstracts:


mgr Tomasz Rozwadowski

Title:
Wpływ ciśnienia na polimorfizm i dynamikę w 4-butylobenzoesanie 4-cyjano-3-fluorofenylu

Reviews:

Abstracts:


mgr Marcela Batkiewicz

Title:
Production of π0 mesons in νµ CC interactions in the tracker part of the near detector of the T2K experiment

Reviews:

Abstracts:


mgr Małgorzata Harańczyk

Title:
Neutrino beam simulations and background studies for the SUNLAB location in Poland

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Mateusz Krzysiek

Title:
Study of the Pygmy Dipole Resonances Using High-Resolution Gamma Spectrometers

Reviews:

Abstracts:


mgr Karol Adamczyk

Title:
Badanie charakterystyk półtaonowych rozpadów B w eksperymencie Belle

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Marzena Rydygier

Title:
Wyznaczanie rozkładów przestrzennych fluencji protonowych wiązek terapeutycznych

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Edyta Oziębło

Title:
Własności optyczne cienkich warstw krzemionkowych wytwarzanych metodą zol-żel

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Gabriela Mierzwińska

Title:
Opracowanie systemu dozymetrii alaninowej wiązek hadronowych dla celów klinicznych

Reviews:

Abstracts:


mgr inż. Jan Dankowski

Title:
Principles of spectrometric measurement of Fusion plasma products using diamond detectors

Reviews:

Abstracts:


mgr Magdalena Laskowska

Title:
Charakterystyka spektroskopowa i własności magnetyczne krzemionki mezoporowatej SBA-15 aktywowanej metalami

Reviews:

Abstracts:


Archive