Honorowi Profesorowie IFJ PAN

Tytuł Profesora Honorowego nadaje Rada Naukowa IFJ PAN w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych. Tytułem Profesora Honorowego Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN uhonorowani zostali:

w 2022 roku

PROF. KAZUYA SAITO

Prof. Kazuya Saito (Uniwersytet w Osaka, Japonia) – światowej klasy fizyk eksperymentalny specjalizujący się w zakresie fizyki materii skondensowanej. Zakres zainteresowań Profesora obejmuje wszelkie aspekty fizyczne dotyczące faz ciekłokrystalicznych, dynamikę molekularną oraz własności termiczne, elektryczne i magnetyczne niskowymiarowych przewodników organicznych. Badał zjawiska jak przewodnictwo w strukturach organicznych, powierzchnie Fermiego w metalach, izomery fullerenów, upakowanie molekuł w strukturach żyroidalnych, czy pojemność cieplna polimerów. Uhonorowany nagrodą James J. Christensen Memorial Award podczas konferencji CALCON w 2011 r.

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 14 listopada 2022 r. Prof. Kazuya Saito w uznaniu jego wybitnego wkładu w badania termodynamiczne molekularnej materii skondensowanej i znakomitą współpracę z Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii NaukN, otrzymał tytuł Honorowego Profesora IFJ PAN.

Szczegóły


PROF. MUHSIN HARAKEH

Prof. Muhsin Harakeh (RUG, Holandia) – światowej klasy naukowiec, pionier badań Jądrowego Gigantycznego Rezonansu, wychowawca wielu fizyków jądrowych i wspaniały człowiek. Zakres zainteresowań naukowych Prof. Harakeh obejmuje wiele zagadnień z eksperymentalnej fizyki jądrowej: od aspektów reakcji jądrowych i mechanizmów wzbudzenia, poprzez rozwój metod pomiarowych i interpretacji modeli, aż po badanie oddziaływań trójciałowych. W decydujący sposób przyczynił się do rozwoju i umocnienia naukowego prestiżu IFJ PAN oraz innych instytucji naukowych w Polsce. W latach 2009-2012 jako członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego poprzez swoją wnikliwą ocenę różnych aspektów pracy naukowej w IFJ PAN, przyczynił się do podniesienia poziomu naukowego Instytutu. Od 2012 jest przewodniczącym CCB-IAC (Międzynarodowy Komitet Doradczy ds. Eksperymentów w CCB). Komitetu skupiającego uznanych ekspertów w dziedzinie fizyki jądrowej z całego świata, będącego organem doradczym w projektach strategicznych, oceniającym działalność naukową w zakresie fizyki jądrowej oraz opiniującym i kontrolującym zalecenia dotyczące zgłoszonych projektów eksperymentalnych.

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 10 października 2022 r. Prof. Muhsin Harakeh w uznaniu wybitnych zasług dla badań nad gigantycznym rezonansem jądrowym oraz trwałego wsparcia dla IFJ PAN, otrzymał tytuł Honorowego Profesora IFJ PAN.

Szczegóły


w 2018 roku

PROF. ROLF-DIETER HEUER

Prof. Rolf-Dieter Heuer (CERN, Szwajcaria) – wybitny fizyk cząstek elementarnych. W latach 2004-2008 był Dyrektorem ds Badań Naukowych w dziedzinie fizyki cząstek i astrocząstek w laboratorium DESY. W latach 2009-2015 był Dyrektorem Generalnym CERN, a od 2016 do 2018 Prezesem Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego (Deutsche Physikalische Gesellschaft). Prezes Rady SESAME (Synchrotron-Light for Experimental Science and Applications in the Middle East). Przewodniczący Zespołu Głównych Doradców Naukowych przy Komisji Europejskiej (SAM-HLG). Członek kilku europejskich akademii nauk, m.in. Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina. Honorowy członek Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Otrzymał Edison Volta Prize (2012). Został odznaczony Niels Bohr Medal (2013), Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2015), Krzyżem Oficerskim za Zasługi dla Litwy oraz Legią Honorową (2016).

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 17 grudnia 2018 r. Prof. Rolf-Dieter Heuer w uznaniu jego wybitnych osiągnięć naukowych oraz zasług dla polskiej nauki, otrzymał tytuł Honorowego Profesora IFJ PAN.

Szczegóły


w 2015 roku

PROF. COLIN CARLILE

Prof. Colin Carlile (ESS, Szwecja) - wybitny fizyk eksperymentalny, specjalizujący się w wykorzystaniu rozpraszania neutronów do badania struktury i dynamiki faz skondensowanych - polimerów, ciekłych kryształów, wodorków metali, materiałów magnetycznych. W latach 2007-2013 Dyrektor Naczelny Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS). W latach 2005-2011 jako dwukrotny członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego IFJ PAN współoceniał Instytut i formując ważne rekomendacje, przyczynił się do korzystnych przemian, a także rozwoju współpracy polskich fizyków z najważniejszymi ośrodkami fizyki neutronowej w Europie. Człowiek o wybitnych zdolnościach komunikacyjnych i niezwykle wszechstronnych zainteresowaniach, od astrofizyki po sztukę i literaturę.

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 09 listopada 2015 r. Prof. Colin Carlile w uznaniu wybitnego wkładu w badania nad rozpraszaniem neutronów oraz niestrudzonego wspierania współpracy naukowej między głównymi Europejskimi ośrodkami neutronowymi a Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, otrzymał tytuł Honorowego Profesora IFJ PAN.

Szczegóły


w 2013 roku

PROF. GUIDO ALTARELLI

Prof. Guido Altarelli (CERN, Szwajcaria) - wybitny fizyk – teoretyk. Od 1987-2006 pracował w CERN, w Oddziale Teorii, a w latach 2000-2004 kierował tym oddziałem przez dwie kadencje. Jego najważniejsze prace dotyczą badania cząstek i oddziaływań fundamentalnych. Autor klasycznych prac teoretycznych na temat modelu standardowego kwarków i leptonów oraz jego przewidywań. Podstawowe równanie ewolucji rozkładów partonów, uzyskane w ramach chromodynamiki kwantowej, nazwane zostało od nazwisk odkrywców równaniem Altarellego-Parisiego.

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 11 marca 2013 r. Prof. Guido Altarelli w uznaniu jego wybitnego wkładu w teoretyczną fizykę cząstek elementarnych, w szczególności w weryfikację Modelu Standardowego fundamentalnych oddziaływań i idei w fizyce wykraczających poza Model Standardowy oraz za nieustanne wspieranie współpracy pomiędzy CERN i IFJ PAN, otrzymał tytuł Honorowego Profesora IFJ PAN.

Szczegóły


w 2007 roku

PROF. ALBRECHT WAGNER

Prof. Albrecht Wagner (DESY, Hamburg) – w latach 1999-2009 był Dyrektorem Generalnym DESY. Wielki uczony o międzynarodowym autorytecie, człowiek z ogromnym wyczuciem perspektywicznej tematyki naukowej. Naukowe zainteresowania Profesora Wagnera od początku kariery koncentrowały się na eksperymentalnej fizyce cząstek. Rozwój współpracy z polskimi fizykami nastąpił w latach 80-tych, kiedy w DESY podjęto budowę pierwszego na świecie akceleratora, o nazwie HERA, pozwalającego na zderzanie przeciwbieżnych wiązek elektronów lub pozytonów z protonami. Jako przewodniczący Międzynarodowego Naukowego Komitetu Doradczego (2005 i 2007), oceniał działalność naukową IFJ PAN formułując wyważone i świetnie udokumentowane opinie i uwagi, pomógł w reorganizacji Instytutu. Naukowiec z licznymi wyróżnieniami i tytułami honorowymi, członek w międzynarodowych komitetach, zespołach doradczych i radach naukowych.

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 08 października 2007 r. Prof. Albrecht Wagner w uznaniu wybitnych osiągnięcia naukowych i wkładu w organizację badań w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, jak również niestrudzone wsparcie współpracy pomiędzy ośrodkiem DESY a IFJ PAN, otrzymał tytuł Honorowego Profesora IFJ PAN.

Szczegóły


w 2006 roku

DR IAN C. P. SMITH

Dr Ian Cormack Palmer Smith (Institute for Biodiagnostic NRC, Winnipeg, Canada) – jeden z pionierów zastosowań elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) i jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) w biologii i medycynie. Do najważniejszych jego prac należy zaliczyć badania komórek rakowych i ich klasyfikację przy pomocy NMR wysokiej rozdzielczości, które doprowadziły do opracowania metodyki diagnostyki nowotworów macicy pozwalającej na określenie stopnia złośliwości. Metody te zostały następnie zastosowane do nowotworów prostaty. Dr Smith odegrał niezwykle ważna rolę w rozwoju obrazowania MR w Polsce, zarówno w zakresie badań na zwierzętach jak też w diagnostyce medycznej.

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 13 marca 2006 r. Dr Ian C. P. Smith w uznaniu wybitnych osiągnięć w zastosowaniu magnetycznego rezonansu jądrowego do określenia struktury biologicznych membran i kompleksów biopolimerowych a w konsekwencji do diagnostyki medycznej oraz wkładu w rozwój współpracy pomiędzy Institute for Biodiagnostic NRC, Winnipeg a Instytutem fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, otrzymał tytuł Honorowego Profesora IFJ PAN.


PROF. MICHIO SORAI

Prof. Michio Sorai (Uniwersytet w Osaka, Japonia) – ściśle związany z Uniwersytetem w Osaka, gdzie rozpoczął swoje badania kalorymetryczne i rozwijał techniki pomiarowe. Znany w świecie z konstrukcji unikalnych kalorymetrów. Jego prace dotyczą najważniejszych zagadnień fizyki molekularnej: ciekłych kryształów, kryształów plastycznych, kryształów magnetycznych. Jednymi z osiągnięć Profesora były: odkrycie, że konwersja spinowa jest silnie sprzężona do układu fononowego i przejścia fazowe jest dyktowane zmianą entropii oraz wykazanie, że zmiana stanu mieszanej walencyjności nie jest bezpośrednio związana z przemiana fazową. Pomiary ze szczególną precyzją, odkrycia nowych faz, pogłębiona interpretacja zjawisk, wykazały, że metody analizy termicznej są koniecznym, a często niezbędnym uzupełnieniem innych metod fizyki i chemii.

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 13 lutego 2006 r. Prof. Michio Sorai w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w dziedzinie termodynamiki układów molekularnych oraz za osobisty wkład we współpracę naukową pomiędzy Research Center for Molecular Thermodynamics Uniwersytetu w Osaka w Japonii a Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, otrzymał tytuł Honorowego Profesora IFJ PAN.


w 2003 roku

DR PETER WEILHAMMER

Dr Peter Weilhammer (CERN, Szwajcaria) - od 1991 roku związał swą pracę z CERN osiągając wiele naukowych sukcesów, będąc w tym czasie również Profesorem fizyki cząstek Uniwersytetu w Oslo i w Perugii. Naukowiec o światowym autorytecie w dziedzinie technik eksperymentalnych, a szczególnie na polu precyzyjnych detektorów krzemowych i elektroniki wielkiej skali integracji. Kierował niezliczoną liczbą eksperymentów, współprac i projektów. Dzięki jego aktywności, zaufaniu i różnorodnemu wsparciu możliwy był rozwój i osiągnięcie przez polskie zespoły światowego poziomu w konstrukcji detektorów i układów nowoczesnej elektroniki na potrzeby eksperymentów fizycznych.

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 14 kwietnia 2003 r. Dr Peter Weilhammer w uznaniu za wybitne osiągnięcia w dziedzinach fizyki cząstek elementarnych i technologii detektorów oraz długotrwałą i owocną współpracę z fizykami i inżynierami Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, otrzymał tytuł Honorowego Profesora IFJ PAN.


w 2001 roku

DR BERNARD DAWID HYAMS

Dr Bernard David Hyams (CERN, Szwajcaria) - w końcu lat sześćdziesiątych zorganizował wraz z Ulrichem Stierlinem z Monachium grupę specjalizującą się w spektroskopii mezonów wprowadzając i stosując nowatorskie techniki eksperymentalne, bazujące na detektorach z odczytem elektronicznym. Jego współpraca z fizykami krakowskimi zaczęła się z początkiem lat 70-tych i przyczyniła się znacznie do rozwoju powstającej wówczas grupy “detektorów bezfilmowych”. Grupa ta wraz z kierowaną przez dr. Hyamsa międzynarodową współpracą ACCMOR uzyskała nie tylko wiele cennych wyników fizycznych, ale zapoczątkowała budowę detektorów i elektroniki ich odczytu, a wraz z tym nowy styl uczestnictwa polskich zespołów w eksperymentach fizyki wysokich energii, który znacznie rozszerzał sam udział w analizach danych o aktywny wkład w projektowanie i budowę detektorów.

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 04 czerwca 2001 r. Dr Bernard David Hyams w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie doświadczalnej fizyki cząstek, roli we wprowadzaniu wielu uczonych w tajniki współczesnej fizyki oraz wielkiego wkładu w rozwój naukowej współpracy pomiędzy CERN a Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie, otrzymał tytuł Honorowego Profesora IFJ PAN.


w 2000 roku

DR BERNARD HAAS

Dr Bernard Haas (IRS, Strasbourg) – Dyrektor Institut de Recherches Subatomiques w Strasbourgu (IRS), Dyrektor ds. Naukowych IN2P3 w Paryżu. Do jego głównych osiągnięć należy badanie efektów kolektywnych w jądrach powłoki f7/2 i ich teoretyczne wyjaśnienie na bazie modelu silnego sprzężenia oraz badania superdeformacji jądrowej i odkrycie, w niektórych pasmach jąder superzdeformowanych, efektów oscylacyjnych, które mogą świadczyć o istnieniu tzw. symetrii C4 w tych pasmach. Członek komitetów doradczych ds. oceny eksperymentów, takich jak GSI, EUROGRAM, EUROBALL, ATLAS. Laureat nagrody Joliot-Curie przyznawanej przez Francuskie Towarzystwo Fizyczne.

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 13 listopada 2000 r. Dr Bernard Haas w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie doświadczalnej fizyki jądrowej, roli we wprowadzaniu wielu młodych uczonych w tajniki współczesnej spektroskopii jądrowej oraz wkładu w rozwój współpracy naukowej pomiędzy Centre de Recherches Nucléaires (obecnie Institut de Recherches Subatomiques) w Strasbourgu a Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie, otrzymał tytuł Honorowego Profesora IFJ PAN.


DR DOUGLAS R. O. MORRISON

Dr Douglas Robert Ogston Morrison (CERN, Szwajcaria) – przez 39 lat pracował w CERN kierując wieloma międzynarodowymi grupami prowadzącymi liczne eksperymenty w CERN i Fermilab. Szczególną rolę dla rozwoju fizyki cząstek w Krakowie, w IFJ oraz na AGH, a także w UW i w IPJ miała współpraca, zwana “współpracą Morrisona”. Rozpoczęte z początkiem lat 60-tych, wieloletnie, wspólne badania prowadzone techniką komór pęcherzykowych pozwoliły szeregu polskim fizykom pracować w jego grupie w CERNie. Nie mniej ważne było przekazanie przez Douglasa Morrisona filmów z komór pęcherzykowych do samodzielnych pomiarów i analizy w krakowskich i warszawskich laboratoriach, które wkrótce wyspecjalizowały się w analizie przypadków wysokich krotności.

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 15 maja 2000 r. Dr Douglas Robert Ogston Morrison w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie doświadczalnej fizyki cząstek, wszechstronnej analizy najważniejszych problemów współczesnej fizyki i innych gałęzi nauki oraz wielkiego wkładu w rozwój naukowej współpracy pomiędzy CERN-em i polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie, otrzymał tytuł Honorowego Profesora IFJ PAN.


w 1998 roku

PROF. BJØRN HȦVARD WIIK

Prof. Bjørn Håvard Wiik (DESY, Hamburg) – członek dyrekcji odpowiedzialny za budowę akceleratora HERA, a od 1993 r. Dyrektor Naczelny ośrodka badań fizyki w DESY w Hamburgu. Naukowiec o światowej renomie, dostarczył pierwszych dowodów eksperymentalnych na istnienie gluonów. Profesor w Uniwersytecie Hamburskim. Członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk. Laureat prestiżowych nagród, w tym nagrody Europejskiego Towarzystwa Fizycznego.

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 29 września 1998 r. Prof. Bjørn Håvard Wiik w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie doświadczalnej fizyki cząstek, wiodącej roli w realizacji programów HERA i TESLA, oraz wielkiego wkładu w rozwój naukowej i technologicznej współpracy pomiędzy DESY i polskimi centrami badawczymi, a w szczególności Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie, otrzymał tytuł Honorowego Profesora IFJ PAN.


PROF. JOHANN KONRAD BIENLEIN

Prof. Johann Konrad Bienlein (DESY, Hamburg) - wybitny specjalista z fizyki jądrowej i fizyki cząstek. W 1978 roku kierowany przez niego zespół odegrał istotną rolę w odkryciu piątego kwarku. W badaniach tych uczestniczyli już fizycy z IFJ, jako pierwsza polska grupa pracująca w instytucie DESY w Hamburgu przy eksperymentach LENA i Crystal Ball. Związany także z Uniwersytetem Hamburskim, gdzie prowadził wykłady dla studentów. Przez wiele lat interesował się archeologią, a także aktywnie uczestniczył w pracach międzynarodowej organizacji walczącej o redukcję zbrojeń w świecie.

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 01 czerwca 1998 r. Prof. Johann Konrad Bienlein w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w dziedzinie fizyki jądrowej i fizyki cząstek elementarnych oraz wielkich zasług w rozwoju krakowskiego ośrodka doświadczalnej fizyki cząstek, otrzymał tytuł Honorowego Profesora IFJ PAN.


PROF. JOSEF SPETH

Prof. Josef Speth (IKP, Forchugszentrum, Jülich) - wieloletni Dyrektor Instytutu Teoretycznej Fizyki Jądrowej w Forschungszentrum Jülich oraz Profesor na Uniwersytecie w Bonn. Jeden z czołowych na skalę światową teoretyków fizyki jądra atomowego niskich i średnich energii. Do jego podstawowych osiągnięć należy sformułowanie metody bazującej na teorii cieczy Fermiego i zastosowanie jej do opisu zjawisk kolektywnych w jądrach sferycznych i zdeformowanych.

Na mocy uchwały Rady Naukowej IFJ PAN z dnia 26 stycznia 1998 r. Prof. Josef Speth w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w dziedzinie fizyki jądrowej i fizyki cząstek elementarnych oraz wielkich zasług w dziele zbliżenia i stworzenia licznych możliwości współpracy pomiędzy Ośrodkiem Badawczym w Jülich i Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie, otrzymał tytuł Honorowego Profesora IFJ PAN.