Zmarł Profesor Wiesław Czyż

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 kwietnia 2017 roku zmarł

Profesor Wiesław Czyż

Profesor Wiesław Czyż

wybitny polski fizyk, długoletni pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, uczony o rozległej wiedzy i ogromnym autorytecie, znakomity wykładowca, wychowawca kilku pokoleń krakowskich fizyków teoretyków.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie

Prof. dr hab. Wiesław Czyż był jednym z najwybitniejszych polskich fizyków teoretyków. Z Instytutem Fizyki Jądrowej (obecnie IFJ PAN) związany był od jego powstania.

Swoją działalność naukową rozpoczął od analizy zjawisk polaryzacyjnych w reakcjach fotojądrowych, a następnie zajmował się kwantową teorią wielu ciał. Podstawę jego rozprawy habilitacyjnej stanowiły pionierskie prace formułujące opis wibracyjnych rezonansów jądrowych. W latach 60-tych rozpoczął badania teoretyczne wielorodnej produkcji cząstek, a w latach 70-tych procesów produkcji dyfrakcyjnej. Prace te, rozwinięte przez skupioną wokół niego grupę uczniów i współpracowników, weszły do kanonu literatury naukowej. Szczególnie aktualne są pochodzące z lat siedemdziesiątych Jego prace na temat oddziaływań hadronów z jądrami oraz nieelastycznych zderzeń jądro-jądro. Sformułowana wtedy hipoteza zranionych nukleonów okazała się jednym z najważniejszych elementów teoretycznego opisu oddziaływań ultra-relatywistycznych ciężkich jąder.

Prof. Wiesław Czyż przez kilkadziesiąt lat kierował Zakładem Fizyki Teoretycznej w IFJ. Stworzona przez niego szkoła fizyki teoretycznej jest do dziś jedną z najbardziej znanych w świecie polskich grup naukowych. Do roku 2001 prowadził zajęcia dydaktyczne na UJ oraz wykładał mechanikę kwantową dla doktorantów UJ i IFJ. Opublikował ok. 200 prac naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych, wypromował 17 doktorów. Był członkiem rzeczywistym PAN i członkiem czynnym PAU.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1966), Krzyżem Oficerskim (1977) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2005).

Listy kondolencyjne: