Zmarła dr Ewa Ochab

Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarła

dr Ewa Ochab

długoletni pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Rodzinie i Bliskim składamy kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 stycznia 2022 roku o godz. 14:00 w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Tarnowie.


Wspomnienie dr Ewy Ochab

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Ewy Ochab, długoletniego i cenionego pracownika IFJ PAN w Zakładzie Fizykochemii Jądrowej, znanej też z działalności w instytutowych strukturach NSZZ Solidarność.

Dr Ewa Ochab urodziła się w Tarnowie 4 XI 1947. W 1970 ukończyła studia wyższe chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Już w tym czasie nawiązała kontakt z IFJ, gdzie zrealizowała pomiary do swojej pracy magisterskiej. Przez kolejne dwa lata pracowała w Samodzielnej Pracowni Trytowej Międzyresortowego Instytutu Techniki Jądrowej AGH, a od roku 1972 pracowała w IFJ. Początkowo była zatrudniona w IFJ jako asystent w pracowni radiochemicznej Zakładu II Spektroskopii Jądrowej a od lipca 1974 znalazła się w nowopowstałym Zakładzie IX Fizykochemii Jądrowej. Tam zajmowała się ekstrakcyjnymi metodami analizy radiochemicznej, a potem też opracowywaniem procedur otrzymywania i wydzielania radioizotopów dla medycyny. W 1984 roku na podstawie rozprawy „Badanie ekstrakcji chlorków miedzi (I) i rtęci (II) oraz azotanu srebra w układach: dwutiopirofosforan czterobutylowy (TBDTPP) – kwasy mineralne”, której promotorem był prof. dr hab. Jan Mikulski, uzyskała na Wydziale Chemii UJ stopień naukowy doktora chemii. Została adiunktem, a później starszym specjalistą w IFJ PAN. Przez kilka lat obowiązki pracownika naukowego łączyła z obowiązkami Zakładowego Inspektora BHP oraz obowiązkami zastępcy kierownika pracowni izotopowej. W młodości pełniła też społeczną funkcję ławnika w sądzie. Pomimo formalnego zakończenia pracy w 2013 roku, do końca bywała częstym gościem w Instytucie, zaangażowana w tym ostatnim okresie nie tylko w działalność związkową, ale przede wszystkim w syntezę preparatów dla dozymetrii termoluminescencyjnej – podstawowego materiału dla kilku grup badawczych w IFJ PAN. Była współautorem patentu, normy zakładowej oraz licznych publikacji.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako bardzo kompetentny i sumienny pracownik nauki ale też jako Osoba ciepła, wrażliwa i serdeczna, pełna kultury i życzliwej uwagi dla innych.