Uchwały

Uchwała nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zmian w Statucie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Uchwała nr 7/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w sprawie zmiany "Procedury postępowań o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk"