Program Polskie Powroty

Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

 • Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
 • Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie
 • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
 • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce
 • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery
 • w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 193 200 zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 447 600 zł. Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł.

Termin naboru wniosków: od 14 maja 2021 r. do 29 lipca 2021 r., do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy)

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty.

Osobą do kontaktu w sprawach programu Polskie Powroty NAWA jest Pani Katarzyna Pietruszyńska, e-mail: katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl; tel. + 48 22 390-35-56


Ulam NAWA - nowy nabór

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama).

Program umożliwia zaproszenie badaczy z zagranicy, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym również polskich naukowców pracujących na stałe za granicą.

W ramach programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • odbycie stażu podoktorskiego;
 • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
 • jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.
Naukowiec w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Termin naboru wniosków upływa 15 czerwca 2021.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu.


Wymiana Bilateralna NAWA: Słowacja, Niemcy, Francja, Portugalia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza do składania wniosków na wymianę bilateralną naukowców na lata 2022-2023. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Projekty składane w ramach naborów mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy (od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.).

Celem naborów jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z zagranicy.

Wnioski dotyczące wymiany bilateralnej naukowców należy złożyć w terminach:

Projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, a maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w kraju partnerskim.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie NAWA.