Program Polskie Powroty

Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

  • Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
  • Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

  • ma obywatelstwo polskie
  • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
  • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce
  • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery
  • w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 193 200 zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 447 600 zł. Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł.

Termin naboru wniosków: od 14 maja 2021 r. do 29 lipca 2021 r., do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy)

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty.

Osobą do kontaktu w sprawach programu Polskie Powroty NAWA jest Pani Katarzyna Pietruszyńska, e-mail: katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl; tel. + 48 22 390-35-56


Wymiana Bilateralna NAWA: Słowacja, Niemcy, Francja, Portugalia

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza do składania wniosków na wymianę bilateralną naukowców na lata 2022-2023. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Projekty składane w ramach naborów mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy (od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.).

Celem naborów jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z zagranicy.

Wnioski dotyczące wymiany bilateralnej naukowców należy złożyć w terminach:

Projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, a maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w kraju partnerskim.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie NAWA.