Udział w programie UniSAFE

Szanowni Państwo,

IFJ PAN został zaproszony do uczestnictwa w badaniu prowadzonym w ramach europejskiego projektu UniSAFE (Horizon 2020), który ma na celu uzyskanie wiedzy na temat przemocy ze względu na płeć w europejskich organizacjach prowadzących badania naukowe oraz przełożenie zdobytej wiedzy na działania mające służyć ograniczeniu tych negatywnych zjawisk.

Badanie ma za zadanie poddanie analizie wszystkich doświadczonych przez Pana/ią form przemocy ze względu na płeć, włączając w to przemoc fizyczną, przemoc psychiczną, przemoc ekonomiczną i finansową, przemoc seksualną, molestowanie seksualne, molestowanie płciowe, stalking, przemoc organizacyjną i nękanie - zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak i w cyberprzestrzeni.

W badaniu bierze udział ponad 45 uniwersytetów i instytucji badawczych z 15 krajów europejskich. Koordynatorem badania w Polsce jest Uniwersytet Jagielloński.

Chcielibyśmy uprzejmie poinformować Państwa, że badanie zostanie przeprowadzone w przyszłym tygodniu, czyli począwszy od poniedziałku 21 marca br.

Będzie to badanie ankietowe.

Link do ankiety zostanie rozesłany do Państwa w dniu 21 marca 2022 roku, a ankieta będzie otwarta do 17 kwietnia. Ankieta i materiały pomocnicze (zintegrowane z ankietą) będą dostępne w języku polskim i angielskim.

Ankieta jest prowadzona przez GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences, partnera projektu UniSAFE kierującego badaniami ilościowymi.
Wszystkie dane zebrane za pomocą tej ankiety są całkowicie anonimowe, bez możliwości ponownej identyfikacji osób, a także odpowiednio zagregowane, aby wykluczyć jakiekolwiek potencjalne naruszenie poufności. IFJ PAN będzie miał dostęp wyłącznie do anonimowych danych instytucjonalnych. Zbiorcze dane z tego badania będą dostępne w lipcu 2022 roku.

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

Z ramienia IFJ PAN ciałami wspierającymi badanie UniSAFE są:

Komisja Antymobbingowa
Ombudsman - Rzecznik Praw i Wartości Etycznych w Pracy Naukowej
Zespół ds. Równouprawnienia Płci


Logo UniSAFE