Program wsparcia współpracy z Ukrainą

Dla kogo:
Program jest przeznaczony dla naukowców z Ukrainy, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy w dniu 24.02.2022 roku byli zatrudnieni w ukraińskiej instytucji naukowej lub w instytucie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Nabór wniosków dotyczy:
- naukowców, którzy już przebywają w jednostkach PAN i chcą kontynuować pobyt badawczy po upływie sześciu miesięcy od jego rozpoczęcia,
- naukowców, którzy nie korzystali z dotychczas uruchomionych programów wsparcia PAN i chcą przyjechać do PAN.

Długość pobytu w PAN:
- w przypadku nowych wniosków: od 1 września do maks. 31 grudnia 2022 bez możliwości przedłużenia,
- w przypadku przedłużeń trwających już pobytów: do maksymalnie 10 miesięcy łącznie i nie dłużej niż do 31 grudnia 2022, bez możliwości przedłużenia.

Termin: do 19 sierpnia 2022 roku (do DON na adres don@ifj.edu.pl do 16.08.2022).

Wnioski: wzór formularza

Warunki finansowe:
Koszty w wysokości 5000 PLN miesięcznie podlegać będą refundacji na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez jednostkę na Polską Akademię Nauk po zakończeniu każdego miesiąca pobytu. Wraz z ostatnią notą obciążeniową wymagane jest sprawozdanie merytoryczne z całego pobytu.