Program PAN-NANU 2024

Biuro Współpracy z Zagranicą PAN będzie kontynuować w 2024 roku program dofinansowania pobytów badawczych naukowców z Ukrainy w jednostkach naukowych PAN (na podstawie aneksu do Protokołu o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Narodową Akademią Nauk Ukrainy na lata 2022-2024).

W pierwszej kolejności finansowane będą wnioski naukowców z Ukrainy, którzy zasilą zespoły badawcze realizujące projekty w programie LTP Ukraina (na zaproszenie Kierownika Projektu w uzgodnieniu z dyrektorem jednostki goszczącej).

Długość pobytu w jednostce naukowej PAN, na który można uzyskać dofinansowanie, wynosi maksymalnie 7 miesięcy (możliwy okres dofinansowania to 1 czerwca - 31 grudnia 2024 roku).

Dofinansowanie odbędzie się na zasadzie refundacji na podstawie sprawozdania merytorycznego (formularz sprawozdania) i noty obciążeniowej wystawionej na Polską Akademię Nauk wyłącznie w trybie comiesięcznym.

Warunki finansowe - koszty kwalifikowalne

  • Koszty pobytu (wyżywienie i zakwaterowanie) – 5000 PLN miesięcznie
  • Koszty podróży z Ukrainy do Polski – maksymalnie 1500 PLN (wymagana jest kopia dokumentu potwierdzającego poniesione koszty podróży – faktura, bilet lub ewidencja przebiegu pojazdu)

Wnioski podlegać będą ocenie merytorycznej według schematu:

  • ocena planowanego przedsięwzięcia i efektów przyjazdu (0-5 pkt),
  • ocena dorobku naukowego partnera z zagranicy (0-5 pkt),
  • ocena dorobku naukowego osoby zapraszającej (0-5 pkt).

Do realizacji skierowane zostaną wnioski, które uzyskają co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów (9 pkt i więcej).

Wnioski o dofinansowanie (formularz wniosku) należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres don@ifj.edu.pl w terminie do 17 kwietnia 2024 roku.