Informacja dla gości IFJ PAN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z regulaminem wstępu na teren IFJ PAN na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO, w zw. z art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe - w celu wydania przepustki i/lub karty dostępu umożliwiającej wejście na teren IFJ PAN oraz nadzoru nad obecnością osób na terenie IFJ PAN i monitorowania dostępu do pomieszczeń.
  Następnie Pani/Pana dane będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującym w IFJ PAN Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt – przez okres 5 lat , licząc od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy.
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - do usunięcia danych osobowych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
  - do ograniczenia przetwarzania danych,
  - do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
 7. podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wydania przepustki i/lub karty dostępu umożliwiającej wejście na teren IFJ PAN.