Informacja Administratora – uczestnicy konferencji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy uczestnictwa w konferencji),
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu związanym z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,
  - art. 6 ust. 1 lit. a. RODO (w przypadku wyrażenia zgody w celu informowania o przyszłych wydarzeniach naukowych oraz opublikowania listy uczestników na stronie internetowej konferencji),
  Następnie Pani/Pana dane będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  - podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  - podmioty współpracujące w ramach współpracy naukowej oraz realizujące usługi dla IFJ PAN,
  - w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. odbiorcami będą wszystkie osoby mające dostęp do internetu i opublikowanych tam list uczestników konferencji,
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane:
  a) podmiotom współpracującym z IFJ PAN w ramach współpracy naukowej oraz dostawcom niezbędnych usług na podstawie stosownych umów,
  b) podmiotom i instytucjom upoważnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  c) wszystkim osobom mającym dostęp do Internetu i opublikowanych tam list uczestników konferencji w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu publikacji listy uczestników konferencji na stronie internetowej konferencji,
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane:
  - w celu prawidłowego zrealizowania i rozliczenia konferencji na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującym w IFJ PAN Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt – przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy,
  - w celu informowania o przyszłych wydarzeniach naukowych organizowanych przez IFJ PAN - do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie,
  - celu publikacji listy uczestników na stronie internetowej konferencji – do czasu zakończenia konferencji,
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - do usunięcia danych osobowych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
  - do ograniczenia przetwarzania danych,
  - do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udziału w konferencji, natomiast wyrażenie zgody na publikacje listy uczestników na stronie internetowej oraz na przesyłanie informacji o przyszłych wydarzeniach naukowych jest dobrowolne.