Informacja Administratora - osoby ubiegające się o nadanie lub uznanie stopnia lub tytułu naukowego oraz uczestnicy tych postępowań

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawi art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
  - w zw. z przepisami Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - dla postępowań wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.,
  - w zw. z przepisami Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu nadania lub uznania stopnia lub tytułu naukowego - dla postępowań wszczętych po 1 października 2019 r.
  Następnie Pani/Pana dane będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  a) podmiotom współpracującym z IFJ PAN w ramach współpracy naukowej oraz dostawcom niezbędnych usług na podstawie stosownych umów,
  b) podmiotom i instytucjom upoważnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wieczyście zgodnie z obowiązującym w IFJ PAN Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
 6. posiada Pani/Pan prawo do
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - do usunięcia danych osobowych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
  - do ograniczenia przetwarzania danych,
  - do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
 7. podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w postępowaniu o nadaniu lub uznaniu stopnia lub tytułu naukowego.