Informacja - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)(dalej: RODO) informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO, w zw. z art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe oraz art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie IFJ PAN oraz nadzoru nad obecnością osób na terenie IFJ PAN i monitorowania dostępu do pomieszczeń.
    Kamery zainstalowane są: w ciągach komunikacyjnych, przejściach, korytarzach, wokół budynku wartowni, CCB, w serwerowniach i pomieszczeniach laboratoryjnych o szczególnym znaczeniu.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni, a w przypadku gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
  6. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)