Informacja Administratora - kontrahenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy,
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego i rachunkowego.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
  Następnie Pani/Pana dane będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  a) dostawcom niezbędnych usług na podstawie stosownych umów (np. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie),
  b) podmiotom i instytucjom upoważnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. sąd, policja, organy podatkowe).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującym w IFJ PAN Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt – przez okres 5 lat , licząc od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania realizacji swoich praw wynikających z RODO:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - usunięcia danych osobowych (nie dotyczy sytuacji gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
  - ograniczenia przetwarzania danych,
  - przenoszenia danych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa; www.uodo.gov.pl) jeśli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.