Informacja dla pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor IFJ PAN,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy w celu zatrudnienia w IFJ PAN.
  Następnie Pani/Pana dane będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  a) podmiotom współpracującym z IFJ PAN w ramach współpracy naukowej oraz dostawcom niezbędnych usług na podstawie stosownych umów,
  b) podmiotom i instytucjom upoważnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych,
  Pani/Pana dane, w postaci imienia i nazwiska, tytułu/stopnia naukowego, stanowiska, służbowego nr. telefonu oraz służbowego adresu e-mail, będą udostępniane na stronie internetowej IFJ PAN.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, a w przypadku pracowników naukowych bezterminowo (okres przechowywania zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt),
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - do usunięcia danych osobowych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
  - do ograniczenia przetwarzania danych,
  - do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.