Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, przy ul. Radzikowskiego 152, (dalej "Współadministrator Wykonawczy"),

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), z siedzibą w Krakowie przy ul. Niezapominajek 8, (dalej "Współadministrator"),

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN), z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, (dalej "Współadministrator"),

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN )z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 25, (dalej "Współadministrator"),

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) z siedzibą w Krakowie, przy al. Mickiewicza 30, (dalej "Współadministrator").

 1. Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 RODO nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie RODO. Zgodnie z ustaleniami między Współadministratorami każdy ze Współadministratorów jest podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych.
 2. Współadministratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: e-mail: dpo@ifj.edu.pl. Niezależnie od powyższego w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z każdym ze Współadministratorów.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu przeprowadzania procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej a w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej, także w celu realizacji procesu kształcenia, dokumentowania procesu kształcenia oraz wykonywania przez Współadministratorów obowiązków statystycznych, archiwalnych, statutowych i innych określonych w obowiązujących przepisach prawa a w szczególności w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm.).
 4. Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  a) dostawcom niezbędnych usług dla Współadministratorów, na podstawie stosownych umów,
  b) jednostkom, na rzecz których będzie Pan/Pani chciał/a realizować prace badawcze w ramach odbywanego kształcenia w szkole doktorskiej (np. realizacja wspólnych przewodów doktorskich z innymi uczelniami, udział w programie Erasmus+, doktoraty wdrożeniowe itp.),
  c) podmiotom i instytucjom upoważnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich zostały pozyskane, w tym: w procesie rekrutacji – do jego zakończenia i rozpatrzenia ewentualnych odwołań, w procesie kształcenia – przez okres trwania kształcenia, a po jego zakończeniu wieczyście zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Administratora Wykonawczego.
 7. posiada Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  - do usunięcia swoich danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa)
  - do ograniczenia przetwarzania danych,
  - do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),
 8. Podanie przez Panią/Pana danych w celu właściwego udokumentowania procesu kształcenia w szkole doktorskiej wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m.in. z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce i jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na współadministratorach.